หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงหมู่ตึงจุม
อักษรล้านนา
ทึงฯหู่ทึงฯชุม
เทียบอักษรไทย
[ทึงหมู่ทึงชุม]
ความหมาย

น.ทั้งกลุ่ม,ทั้งหมู่,ทุกผู้ทุกคน,ทุกๆ ท่าน; ตึงหมู่ตึงมวน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงหมู่ตึงจุม (ทึงฯหู่ทึงฯชุม)