หน้าหลัก
ตึงหมู่ตึงจุม
ทึงฯห่มฯทึงฯชุม
[ทึงหมู่ทึงชุม]

น.ทั้งกลุ่ม,ทั้งหมู่,ทุกผู้ทุกคน,ทุกๆ ท่าน; ตึงหมู่ตึงมวน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงหมู่ตึงจุม (ทึงฯห่มฯทึงฯชุม)