หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงหมานั่ง
อักษรล้านนา
ทึงฯหมฯานั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึงหมานั่ง]
ความหมาย

น.พลวงชนิดเตี้ย ต้นแตกแขนงเป็นพุ่มเตี้ย ใบโตเช่นเดียวกับใบพลวงที่ใช้มุงหลังคา นิยมใช้ใบสดห่อของ เรียกว่า ต๋องตึงหมานั่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงหมานั่ง (ทึงฯหมฯานั่งฯ)