หน้าหลัก
ตึงวัน
ทึงฯวันฯ
[ทึงวัน]

ว.ทุกวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงวัน (ทึงฯวันฯ)