หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงวัน
อักษรล้านนา
ทึงฯวันฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึงวัน]
ความหมาย

ว.ทุกวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงวัน (ทึงฯวันฯ)