หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงมื้อตึงวัน
อักษรล้านนา
ทึงฯมื้ทึงฯวันฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึงมื้อทึงวัน]
ความหมาย

ว.ทุกๆ วัน; กู้มื้อกู้วัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงมื้อตึงวัน (ทึงฯมื้ทึงฯวันฯ)