หน้าหลัก
ตึงมื้อตึงวัน
ทึงฯมื้ทึงฯวันฯ
[ทึงมื้อทึงวัน]

ว.ทุกๆ วัน; กู้มื้อกู้วัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงมื้อตึงวัน (ทึงฯมื้ทึงฯวันฯ)