หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงปู๊ตึงแม่
อักษรล้านนา
ทึงฯพู้ทึงฯแม่
เทียบอักษรไทย
[ทึงพู้ทึงแม่]
ความหมาย

ว.ทั้งตัวผู้และตัวเมีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงปู๊ตึงแม่ (ทึงฯพู้ทึงฯแม่)