หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงปึ๋ก
อักษรล้านนา
ทึงฯปึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึงปึก]
ความหมาย

ว.ทั้งพวก,ทั้งหมด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงปึ๋ก (ทึงฯปึกฯ)