หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงบ่จ้างปาก
อักษรล้านนา
ทึงฯบํช่างฯปากฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึงบ่ช่างปาก]
ความหมาย

ว.พูดไม่เป็น,ไม่รู้จะพูดอย่างไร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงบ่จ้างปาก (ทึงฯบํช่างฯปากฯ)