หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงนั้นตึงนี้
อักษรล้านนา
ทึงฯนั้ทึงฯนี้
เทียบอักษรไทย
[ทึงนั้นทึงนี้]
ความหมาย

ว.ทั้งนั้นทั้งนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงนั้นตึงนี้ (ทึงฯนั้ทึงฯนี้)