หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงจายตึงยิง
อักษรล้านนา
ทึงฯชายฯทึงฯยิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึงชายทึงยิง]
ความหมาย

น.ทั้งชายและหญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงจายตึงยิง (ทึงฯชายฯทึงฯยิงฯ)