หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋ฝาย
อักษรล้านนา
ตีฝายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีฝาย]
ความหมาย

ก.อาการที่ใช้ไม้หลักตอกลงให้แน่นเพื่อเปลี่ยนทางเดินของน้ำ หรือยกระดับน้ำให้สูงขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋ฝาย (ตีฝายฯ)