หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นฟ้ายก
อักษรล้านนา
ตีนฯฟ้าย฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีนฟ้ายก]
ความหมาย

น.รุ่งอรุณ,แสงเงินแสงทอง; ฟ้ายก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นฟ้ายก (ตีนฯฟ้าย฿กฯ)