หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นฟ้า
อักษรล้านนา
ตีนฯฟ้า
เทียบอักษรไทย
[ตีนฟ้า]
ความหมาย

น.ขอบฟ้า - แนวที่เห็นเสมือนฟ้าจดกับแผ่นดินหรือทะเล โดยปริยายหมายถึงไกลมากจนประมาณระยะทางไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นฟ้า (ตีนฯฟ้า)