หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นปุ๋ดมือปุ๋ด
อักษรล้านนา
ตีนฯปุดมืปุด
เทียบอักษรไทย
[ตีนปุดมือปุด]
ความหมาย

ก.เท้าขาดมือขาด สำ.ไม่มีอะไรเหลือ,สิ้นเนื้อประดาตัว; มือปุ๋ดตี๋นปุ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นปุ๋ดมือปุ๋ด (ตีนฯปุดมืปุด)