หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นปุ๋ด
อักษรล้านนา
ตีนฯปุด
เทียบอักษรไทย
[ตีนปุด]
ความหมาย

ว.เท้าขาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นปุ๋ด (ตีนฯปุด)