หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นปึ๊ด
อักษรล้านนา
ตีนฯพึดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีนพึด]
ความหมาย

ก.เอาเท้าช้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเตะออกไปโดยแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นปึ๊ด (ตีนฯพึดฯ)