หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นตั่ง
อักษรล้านนา
ตีนฯตั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีนตั่ง]
ความหมาย

น.ชื่อพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นตั่ง (ตีนฯตั่งฯ)