หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นจาย
อักษรล้านนา
ตีนฯชายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีนชาย]
ความหมาย

น.เชิงบันไดชาย - แผ่นไม้ปิดชายจันทันยาวตจลอดชายคา อยู่ใต้กระเบื้องแผ่นล่างสุดของชั้นหลังคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นจาย (ตีนฯชายฯ)