หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นขะนัง
อักษรล้านนา
ตีนฯขนังฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีนขะนัง]
ความหมาย

ก.ใช้เท้าเตะหรือถีบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นขะนัง (ตีนฯขนังฯ)