หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี้โห้ง
อักษรล้านนา
ที่โห้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่โห้ง]
ความหมาย

น.ที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินปกติ,ที่ที่เป็นแอ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้โห้ง (ที่โห้฿งฯ)