หน้าหลัก
ตี้เลิ้กตี้เดิ๋ก
ที่เลิกฯที่เดิกฯ
[ที่เลิก็ที่เดิก็]

น.ที่ลึกลับ,ที่ไกลหูไกลตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้เลิ้กตี้เดิ๋ก (ที่เลิกฯที่เดิกฯ)