หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้เลิ้กตี้เดิ๋ก
อักษรล้านนา
ที่เลิกฯที่เดิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่เลิก็ที่เดิก็]
ความหมาย

น.ที่ลึกลับ,ที่ไกลหูไกลตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้เลิ้กตี้เดิ๋ก (ที่เลิกฯที่เดิกฯ)