หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี้เลิ้ก
อักษรล้านนา
ที่เลิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่เลิก็]
ความหมาย

น.ที่ไกลลงไปจากพื้นดินปกติ เช่น ห้วยเลิ้ก - ห้วยลึก, น้ำบ่อเลิ้ก - บ่อน้ำลึก เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้เลิ้ก (ที่เลิกฯ)