หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้เปิ้ง
อักษรล้านนา
ที่เพิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่เพิ่ง]
ความหมาย

น.ที่พึ่ง - บุคคล สถานที่ หรือสิ่งที่สามารถพึ่งพาอาศัยได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้เปิ้ง (ที่เพิ่งฯ)