หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้เก๋าบ่คันตี้คันบ่เก๋า
อักษรล้านนา
ที่เกัาบํฅันฯที่ฅัฯนฯบํเกัา
เทียบอักษรไทย
[ที่เกาบ่คันที่คันบ่เกา]
ความหมาย

สำ.ไม่ถูกกาละเทศะ,สิ่งที่ควรทำไม่ทำ,ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้เก๋าบ่คันตี้คันบ่เก๋า (ที่เกัาบํฅันฯที่ฅัฯนฯบํเกัา)