หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้เก๊า
อักษรล้านนา
ที่เคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่เค้า]
ความหมาย

น.ลำดับที่หนึ่ง, สิ่งแรก, ลำดับแรก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้เก๊า (ที่เคั้าฯ)