หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี้เก้า
อักษรล้านนา
ที่เกั้า
เทียบอักษรไทย
[ที่เก้า]
ความหมาย

น.ลำดับที่เก้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้เก้า (ที่เกั้า)