หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้อยฺู่ตี้กิ๋น
อักษรล้านนา
ที่อยฯู่ที่กินฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่อฺยฺู่ที่กิน]
ความหมาย

ดู...ตี้กิ๋น

ออกเสียงล้านนา
ตี้กิ๋น
อักษรล้านนา
ที่กินฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่กิน]
ความหมาย

น.สถานที่ดำรงชีวิต; ตี้อยู่ตี้กิ๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้อยู่ตี้กิ๋น (ที่อยฯู่ที่กินฯ)