หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้อยฺู่
อักษรล้านนา
ที่อยฯู่
เทียบอักษรไทย
[ที่อฺยฺู่]
ความหมาย

น.สถานที่อยู่อาศัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้อยู่ (ที่อยฯู่)