หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี้หั้น
อักษรล้านนา
ที่หั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่หั้น]
ความหมาย

น.ที่นั่น,ตรงนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้หั้น (ที่หั้นฯ)