หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้หนี้
อักษรล้านนา
ที่หี้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่หนี้]
ความหมาย

น.ที่นี่,ตรงนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้หนี้ (ที่หี้นฯ)