หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี้สุ๋ดตี้ซ้อย
อักษรล้านนา
ที่สุดที่ซ้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่สุดที่ซ้อย]
ความหมาย

น.ลำดับสุดท้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้สุ๋ดตี้ซ้อย (ที่สุดที่ซ้อฯยฯ)