หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้ย่ำ
อักษรล้านนา
ที่ยํา
เทียบอักษรไทย
[ที่ย่ำ]
ความหมาย

น.โกลน - ที่เหยียบ,ที่พักเท้า เช่นห่วงที่ห้อยลงมาจากอานม้า ๒ข้าง สำหรับสอดเท้ายันเวลาขึ้นหรือขี่,บันไดรถจักรยาน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้ย่ำ (ที่ยํา)