หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้ม่วนตี้งัน
อักษรล้านนา
ที่ม่วฯรที่งันฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่ม่วนที่งัน]
ความหมาย

น.สถานที่ที่มีความสนุกสนาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้ม่วนตี้งัน (ที่ม่วฯรที่งันฯ)