หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้บ้านตี้จอง
อักษรล้านนา
ที่บ้าฯนฯที่ชอฯง
เทียบอักษรไทย
[ที่บ้านที่ชอง]
ความหมาย

น.ที่บ้าน,ภายในบ้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้บ้านตี้จอง (ที่บ้าฯนฯที่ชอฯง)