หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้ตึ๊ก
อักษรล้านนา
ที่ทึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่ทึก]
ความหมาย

น.ที่สิ้นสุด,จุดสุดท้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้ตึ๊ก (ที่ทึกฯ)