หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี้จั้งตี้เปิ้ง
อักษรล้านนา
ที่จั้งฯที่เพิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่จั้งที่เพิ่ง]
ความหมาย

น.ที่พึ่งพาอาศัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้จั้งตี้เปิ้ง (ที่จั้งฯที่เพิ่งฯ)