หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้จั้ง
อักษรล้านนา
ที่จั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่จั้ง]
ความหมาย

น.ที่พึ่ง,ที่พัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้จั้ง (ที่จั้งฯ)