หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้
อักษรล้านนา
ที่
เทียบอักษรไทย
[ที่]
ความหมาย

น.สถานที่,ถิ่น,แหล่ง,ลำดับก่อนหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้ (ที่)