หน้าหลัก
ตี้
ที่
[ที่]

น.สถานที่,ถิ่น,แหล่ง,ลำดับก่อนหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้ (ที่)