หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี่ต๋าผ่อ
อักษรล้านนา
ตี่ตาผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตี่ต๋าผ่อ]
ความหมาย

สำ.ดูให้ดี ดูให้ชัดแจ้งให้รอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี่ต๋าผ่อ (ตี่ตาผํอฯ)