หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี่ต๋า
อักษรล้านนา
ตี่ตา
เทียบอักษรไทย
[ตี่ต๋า]
ความหมาย

ก.คลี่เปลือกตา,ลืมตา,บ่งตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี่ต๋า (ตี่ตา)