หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี่
อักษรล้านนา
ตี่
เทียบอักษรไทย
[ตี่]
ความหมาย

ก.ตี่ - แหวก,แหก,คลี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี่ (ตี่)