หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ดมูลี
อักษรล้านนา
ติดฯมูลี
เทียบอักษรไทย
[ติดมูลี]
ความหมาย

ก.ต่อบุหรี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดมูลี (ติดฯมูลี)