หน้าหลัก
ติ๋ดถ่ำติ๋ดแถ
ติดฯถําติดฯแถ
[ติดถ่ำติดแถ]

ก.ติดตามอย่างใกล้ชิด,คลอเคลีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดถ่ำติ๋ดแถ (ติดฯถําติดฯแถ)