หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ดถ่ำติ๋ดแถ
อักษรล้านนา
ติดฯถําติดฯแถ
เทียบอักษรไทย
[ติดถ่ำติดแถ]
ความหมาย

ก.ติดตามอย่างใกล้ชิด,คลอเคลีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดถ่ำติ๋ดแถ (ติดฯถําติดฯแถ)