หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ดต๋ามหลามตวย
อักษรล้านนา
ติดฯตาหลฯาทวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ติดตามหลามทวย]
ความหมาย

ก.ติดสอยห้อยตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดต๋ามหลามตวย (ติดฯตาหลฯาทวฯยฯ)