หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ดตั๋ง
อักษรล้านนา
ติดฯตังฯ
เทียบอักษรไทย
[ติดตัง]
ความหมาย

ก.ใช้ตั๋งดักจับสัตว์ ดู...ตั๋ง

ออกเสียงล้านนา
ตั๋ง
อักษรล้านนา
ตังฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั๋ง]
ความหมาย

น.ตัง - ยางไม้หลายๆ ชนิด เช่น ยางไม้ข่อย ยางไม้ฮี้ ยางไม้ลุง ยางไม้มะเดื่อ เป็นต้น ผสมน้ำมันยาง คนให้เข้ากัน ต้ม หรือเคี่ยวให้ข้นเป็นยางเหนียว ใช้ดักสัตว์ เล็ก เช่น จั๊กจั่น มด แมลงวัน เป็นต้น; ยางตั๋ง ก็ว่า ว๑.เรียกคนที่นั่งคุยนานๆ ว่าก้นตั๋ง ว๒.กลิ่นเหม็นหืน อย่างกลิ่นน้ำมันพืชที่ทิ้งไว้นานๆ เรียก เหม็นตั๋ง ว๓.เป็นยางเหนียวหนืด มักใช้รวมกันว่า เป๋นตั๋งเป๋นเหนียว เช่น น้ำลายเป๋นตั๋งเป๋นเหนียว - น้ำลายเหนียวหนืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดตั๋ง (ติดฯตังฯ)