หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๋งตั๋ว
อักษรล้านนา
ติงฯต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ติงตัว]
ความหมาย

ก.ขยับกาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋งตั๋ว (ติงฯต฿วฯ)