หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ก
อักษรล้านนา
ติกฯ
เทียบอักษรไทย
[ติก]
ความหมาย

ว.เด็ดขาด,แน่นอน,เรื่อย; เช่น บ่เยียะติ๋ก -ไม่ทำเด็ดขาด,บ่ไปติ๋ก-ไม่ไปแน่นอน,กิ๋นติ๋กๆ-กินไปเรื่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ก (ติกฯ)