หน้าหลัก
ติ๊ก๋บ
ทิก฿ปฯ
[ทิกบ]

ก.ตะครุบกบ ส.อาการที่เด็กหกล้มเอามือตะปบลงกับพื้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๊ก๋บ (ทิก฿ปฯ)