หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๊ก๋บ
อักษรล้านนา
ทิก฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[ทิกบ]
ความหมาย

ก.ตะครุบกบ ส.อาการที่เด็กหกล้มเอามือตะปบลงกับพื้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๊ก๋บ (ทิก฿ปฯ)