หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ่น
อักษรล้านนา
ติ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ติ่น]
ความหมาย

ล.ชิ้นเล็กๆ - ใช้เรียกสิ่งที่ตัดหั่นแล้ว เช่น จิ๊นทอด ๑๐ ติ่น - เนื้อทอด ๑๐ ชิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ่น (ติ่นฯ)