หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตำแก้วน้ำบนโต๊ะ
อักษรล้านนา
ทำฯแก้วฯนาฯบ฿นฯโท฿ะ
เทียบอักษรไทย
[ทำแก้วน้ำบนโทะ]
ความหมาย

ก.วางแก้วน้ำบนโต๊ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตำแก้วน้ำบนโต๊ะ (ทำฯแก้วฯนาฯบ฿นฯโท฿ะ)