หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตาวคำ
อักษรล้านนา
ทาฯวฯฅำ
เทียบอักษรไทย
[ทาวฅา]
ความหมาย

ก.ร่อนทอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาวคำ (ทาฯวฯฅำ)